متن آهنگ

متن آهنگ در دنیای تو ساعت چند است | متن آهنگ