متن آهنگ

ترانه آهنگ در دنیای تو ساعت چند است روزبه رخشا | متن آهنگ